Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Podatki i opłaty lokalne

Szanowni Państwo, nie trzeba odwiedzać Urzędu Miejskiego, aby opłacić podatek oraz opłatę skarbową. Mogą Państwo dokonać tego wpłacając należność na konto wskazane na decyzji podatkowej lub na konto:
Banku Pekao S.A. 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

PODATEK ROLNY

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 roku określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. (M. P. z 2013 r., poz. 814), obniża się z kwoty 69,28 zł do kwoty 50,00 zł za 1 kwintal, jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2014 rok.
UCHWAŁA NR 644/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2014 rok.


Podatek rolny - podstawą do jego naliczenia jest średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 r. za 1 kwintal, obniżona przez Radę Miasta do (50,00 zł) i wynosi:
a. dla gospodarstw rolnych – 125zł z 1 ha przeliczeniowego
b. dla nieruchomości rolnych– 250 zł za 1 ha

Druki podatkowe:
o Deklaracja na podatek rolny
o Informacja o gruntach

PODATEK LEŚNY
podstawa:
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśny (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmn.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 201 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.
wyniosła 171,05 zł za 1 m3

Stawka podatku leśnego wynosi 37,63 zł od 1ha

Druki podatkowe:
o Deklaracja na podatek leśny
o Informacja o lasach

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
podstawa:

- art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (MP. z 2013 r., poz. 724)
- UCHWAŁA NR 641/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym:
- od wolnostojących budynków gospodarczych i garaży, wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie potrzeb własnych podatnika związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
a) za pierwsze 15 m2 – 0,74 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) od powierzchni powyżej 15 m2 – 7,73 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
4. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł za 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł za 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni.


Druki podatkowe:
o Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości
o Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych


OPŁATA OD POSIADANIA PSA
podstawa:
art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.18a ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z poźn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (MP. z 2013 r., poz. 724)
UCHWAŁA NR 643/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w 2014 roku

1. Opłata od posiadania psów dla osób fizycznych posiadających psy na 2014 rok w wysokości 60,00 zł za jednego psa.
§ 1. Obowiązek, o którym mowa w § 1 powstaje od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa.
2. Obowiązek, o którym mowa w § 1 wygasa z końcem miesiąca, w którym osoba posiadająca psa zgłosiła, że przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Jeżeli obowiązek opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki opłaty określone w § 1 ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek opłaty.
§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek budżetu gminy, w terminie do 30 czerwca roku podatkowego, a dla osób, które weszły w posiadanie psa po 30 czerwca, w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
podstawa:
- art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (MP. z 2013 r., poz. 724), oraz obwieszczenie Ministra Finansów z 11 października 2013 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku (MP. z 2013 r., poz. 812)
UCHWAŁA NR 642/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.


Stawki podatku od środków transportu wynoszą:

1. Od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 540,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 804,00 zł
c) powyżej 9 t i poniżej 12 ton - 924,00 zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.068,00 zł
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 540,00 zł.
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 600,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.212,00 zł


STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

Ceny wody i ścieków na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, obowiązujące  od 01.04.2014 r.

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że z dniem 1 kwietnia 2014 r. na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 691/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. na okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

 

 1. Taryfa za 1 m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

 

 

OPIS

Cena netto

Cena brutto przy 8% VAT

Jednostka miary

Grupa 1

Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe)

3,64

3,93

zł/m3

Grupa 2

Jednostki użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe), woda pobrana ze zdrojów ulicznych oraz woda na cele przeciwpożarowe.

3,64

3,93

zł/m3

Grupa 3

Odbiorcy wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

3,67

3,96

zł/m3

Grupa 4

Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne niż produkcja, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

3,70

4,00

zł/m3

 

Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi na trzy różne poziomy opłat środowiskowych 
w zależności od celu, na który pobierana jest woda.

Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki do 1 m3 dostarczonej wody dla grupy taryfowej 1 dla gospodarstw domowych w wysokości 0,35 zł/1m3 + 0,03 zł VAT = 0,38 zł/1m3.

Odbiorcy grupy 1 po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 1 m3 dostarczonej wody zapłacą 3,29 zł + 0,26 zł VAT = 3,55 zł/1m3.

 

 1. Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej:

 

 

OPIS

Cena netto

Cena brutto przy 8% VAT

Jednostka miary

Grupa 1

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki socjalno – bytowe odpowiadające charakterystyce określonej w tabeli 1.

5,71

6,17

zł/m3

Grupa 2

Zakłady użyteczności publicznej, zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki socjalno –bytowe o charakterystyce określonej w tabeli 1.

5,71

6,17

zł/m3

Grupa 3

Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1.

6,35

6,86

zł/m3

Grupa 4

Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1.

6,77

7,31

zł/m3

 

Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej 1 dla gospodarstw domowych w wysokości 0,20 zł/1m3 + 0,02 zł VAT = 0,22 zł/1 m3.

Odbiorcy grupy 1 po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 1 m3 odprowadzonych ścieków zapłacą 5,51 zł + 0,44 zł VAT = 5,95zł/m3.

Tabela 1: Dopuszczalne stężenia w ściekach pochodzących od poszczególnych grup taryfowych

Jednocześnie informujemy, że uruchomiono bezpłatny telefon pod który można zgłaszać awarie wodociągowo-kanalizacyjne 994


STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 594/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia  26 czerwca 2013 r. została ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obecnie jest to 9,80 zł od osoby miesięcznie za selektywna zbiórkę odpadów oraz 17 zł w przypadku osób nie segregujących.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy wpłacać:

 • na rachunek bankowy:
  Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Nr rach: 49 1240 1037 1111 0010 5107 9773,
 • w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Sportowa 29,
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32 a
 • na Targowisku Miejskim w lokalu nr 7, w środy i soboty od 7.00 do 14.00

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać miesięcznie bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

PRZYKŁAD:
OPŁATA ZA LIPIEC – PŁATNOŚĆ DO 15 SIERPNIA,
OPŁATA ZA SIERPIEŃ – PŁATNOŚĆ DO 15 WRZEŚNIA

UWAGA!
Dla rodzin wielodzietnych (posiadających kartę Dużej Rodziny 3+ lub 4+) została przewidziana ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 25% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci
 • 50% zniżki w przypadku  rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci.

Niższą opłatę będzie można wpłacać po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 570/2013 z dnia 26.06.2013 r.

Rodziny posiadające kartę Dużej Rodziny 3+ lub 4+ o przysługującej im uldze zostaną indywidualnie powiadomione.


Rok z Chełmońskim
Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27

fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny Otwarcia

pn.10:00 - 19:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00

22.12.2014 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna
Wszystkie galerie