Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Książka telefoniczna Urzędu

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Godziny urzędowania:

poniedziałek: 10.00 – 19.00
wtorek, środa, czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8:00 - 15:00

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO PRZYJMUJE INTERESANTÓW W KAŻDY CZWARTEK W GODZ. 11.00 – 15.00
ZAPISY OD PONIEDZIAŁKU OD GODZ. 10:00  NA SALI OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Budynek przy ul. Kościuszki 32a
Parter:
Klatka A

Sala Obsługi Mieszkańców:

1. Informacja Urzędu
tel. 22 755 55 34 lub 22 755 20 16
• prowadzenie zapisów interesantów na spotkania z Burmistrzem i jego Zastępcami (zapisy w każdy poniedziałek od godz. 10:00)
• udzielanie informacji i pomocy przy załatwianiu indywidualnych spraw obywateli
• przyjmowanie wniosków i podań

1. Ewidencja Działalności Gospodarczej
tel. 22 463 46 59
• rejestrowanie działalności gospodarczej
• wydawanie zaświadczeń z zakresu Ewidencji Działalności Gospodarczej
• wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
• wydawanie licencji i zezwoleń zarobkowego przewozu osób na terenie gminy

2. Wydział Finansowy
tel.  22 463 46 11, 22 463 46 14
• kasa - przyjmowanie wpłat gotówkowych, tel.  22 463 46 15
• sprawy związane z podatkami od nieruchomości, rolnego i leśnego
• wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu podatków

3. Wydział Planowania Przestrzennego
tel. 22 463 46 32. 22 463 46 33
• odbiór decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego
• wydawanie wypisów i zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
• udzielanie informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 22 463 46 31
• udzielanie informacji w sprawach gospodarki nieruchomościami
• sprawy związane z wydzierżawianiem gruntów gminnych

5. Jednostka Realizująca Projekt/Obsługa Inwestycyjno-Techniczna Gminy
tel. 22 463 46 45
• udzielanie informacji w sprawach inwestycji na terenie Gminy w tym inwestycji związanych z kanalizacją

6. Wydział Ochrony Środowiska
tel. 22 463 46 38
• udzielanie informacji z zakresu ochrony środowiska i spraw wsi na terenie Gminy

Urząd Stanu Cywilnego (sprawy obywatelskie)
pokój nr 7
- Kierownik USC Agnieszka Bielanowska
tel. 22 463 46 18
e-mail: agnieszka.bielanowska@grodzisk.pl
• decyzje administracyjne dot. zameldowania i wymeldowania
• sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem USC

tel. 22 463 46 19
• dokonanie czynności meldunkowych oraz wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych – pokój nr 1
• wydawanie dowodów osobistych – pokój nr 1
• prowadzenie rejestracji przedpoborowych

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
pokój nr 204
tel.  22 463 46 52
e-mail: ewa.kania@grodzisk.pl
• sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności i sprawami obronnymi

Wydział Finansowy
pokój nr 5
– Naczelnik Wydziału
tel. 22 46 346 22
e-mail: piotr.lesniewski@grodzisk.pl
• sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Wydziału
• przygotowanie materiałów do projektu budżetu Gminy oraz zmian w budżecie.

Skarbnik Gminy
pokój nr 5
e-mail: piotr.lesniewski@grodzisk.pl
tel. 22 46 346 22
• sprawy związane z budżetem Gminy

Referat Księgowości i Budżetu
Kierownik Referatu: Anna Ostasz 
tel. 22 724 34 26
• sprawy związane z księgowością budżetową

• sprawy związane z księgowaniem dochodów i wydatków gminy

Referat Ekonomiczno-Finansowy
Kierownik Referatu, Zastępca Skarbnika Gminy - Rafał Strzeszewski
tel. 22 463 46 23
• księgowość inwestycyjna, wadia
• informacje dot. płatności z tyt. użytkowania wieczystego, dzierżawy

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Kierownik Referatu: Magdalena Śliwińska
tel. 22 463 46 11
• ustalanie wymiaru podatków
• sprawy związane z podatkiem od środków transportu
• sprawy związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 


Klatka B

Wydział Planowania Przestrzennego
pokój nr 9
(klatka B) – Naczelnik Wydziału
tel. 22 463 46 32
e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.pl p.o. naczelnika

• sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Wydziału
• opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

pokój nr 9 (klatka B)
tel. 22 463 46 33, 22 463 46 60
• udzielanie informacji dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego, wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wydział Ochrony Środowiska 
pokój nr 14
(klatka C) – Naczelnik Wydziału
tel. 22 463 46 38
e-mail: lukasz.kapusciak@grodzisk.pl
• sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Wydziału
• przygotowanie, aktualizowanie i realizacja planu gospodarki odpadami
• wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywną
• realizacja zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem bezdomności zwierząt
• prowadzenie spraw związanych z konserwacją i urządzaniem zieleni na terenie gminy, w miejscach pamięci narodowej i pielęgnacją drzew pomnikowych 
• wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów 
• wymierzanie kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów 
• prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Samodzielne Stanowisko ds. Wsi i Obsługi Sołectw
pokój nr 4 (klatka B) 
e-mail: slawomir.pietraszek@grodzisk.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
pokój nr 8
(klatka B)
tel.  22 463 46 10
e-mail: piotr.tyniec@grodzisk.pl
• sprawy związane z wdrożeniem bezpłatnego dostępu do Internetu w gminie Grodzisk Mazowiecki
• udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.grodzisk.pl
• sprawy związane z utrzymaniem i rozwojem sieci logicznej w Urzędzie, elektronicznego obiegu dokumentów oraz innych aplikacji dziedzinowych

I Piętro:
Klatka C


Sekretariat Burmistrza
pokój nr 111

tel. 22 724 34 35 lub 22 755 51 46
fax:  22 755 53 27
e-mail: burmistrz@grodzisk.pl
• sprawy związane z obsługą Burmistrza i jego zastępców

Sekretarz Gminy
e-mail: maria.grabowska@grodzisk.pl

pokój nr 111
tel. 22 463 46 03 
• sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu

pokój nr 110 (klatka B)
Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości I Innowacji
Naczelnik Wydziału - Jan Pazio
e-mail: jan.pazio@grodzisk.pl 
tel. 22 463 46 00
• sprawy związane ze strefami przemysłowymi
• opracowanie i realizacja strategii promocji gospodarczej gminy
• wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców


Biuro Rady Miejskiej
pokój nr 109

tel. 22 463 46 06
e-mail: malgorzata.bugala@grodzisk.pl
• sprawy związane z obsługą Rady Miejskiej i Komisjami Rady Miejskiej


II Piętro:
Klatka B

Wydział Organizacyjny
pokój nr 207
- Naczelnik Wydziału Małgorzata Smysło
tel. 22 463 46 07
e-mail: malgorzata.smyslo@grodzisk.pl
• sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Wydziału
• prowadzenie naborów na wolne stanowiska pracy
• sprawy związane ze szkoleniem pracowników

pokój 205 – kadry
tel. 22 463 46 08
• prowadzenie spraw kadrowo- płacowych pracowników Urzędu
• prowadzenie archiwum zakładowego

Wydział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Urzędu
pokój nr 203 -
Naczelnik Wydziału Katarzyna Krawczyk
tel. 22 463 46 20, tel./fax 22 755 23 76
e-mail: katarzyna.krawczyk@grodzisk.pl
• sprawy związane z zamówieniami publicznymi
• sprawy związane z zaopatrzeniem Urzędu

pokój nr 202– główny specjalista ds. budowy obwodnicy Grodziska Maz.
tel. 22 463 46 49
e-mail: tomasz.hopko@grodzisk.pl
• udzielanie informacji dotyczących obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

pokój nr 201
tel. 22 463 46 50, 22 463 46 51, 22 463 46 51
• przygotowanie i realizacja wniosków o zewnętrzną pomoc finansową dla gminnych inwestycji infrastrukturalnych


Klatka C

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój nr 211
– Naczelnik Wydziału
tel. 22 463 46 26
e-mail: katarzyna.gorska@grodzisk.pl
• sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Wydziału

pokój nr 212
tel. 22 463 46 27
• prowadzenie praw numeracji porządkowej nieruchomości,
• rozgraniczanie nieruchomości ,
• podział nieruchomości,
• ustalanie odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne
tel. 22 463 46 28
• regulowanie stanów prawnych nieruchomości na rzecz Gminy
• zbywanie nieruchomości komunalnych (sprzedaż, zamiana, oddanie w użytkowanie wieczyste).
• realizacja prawa pierwokupu
• sprzedaż nieruchomości gminnych w drodze przetargowej

pokój nr 208
tel. 22 463 46 29
• sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy, w tym: zgoda na wykreślenie hipoteki po spłacie zadłużenia
• aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, bonifikaty od opłat rocznych, zmiana użytkownika wieczystego
tel. 22 463 46 30
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
• nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy w drodze: wykupu, zamiany, darowizny

Jednostka Realizująca Projekt
pokój nr210
- koordynator
tel. 22 463 46 44
e-mail: urszula.chrzanowska@grodzisk.pl
• sprawy związane z prawidłową realizacją Projektu Funduszu Spójności

pokój nr 209
tel. 22 463 46 45
• odbiór dokumentacji projektowej przyłączy sanitarnych i wodociągowych oraz udzielanie informacji związanych z realizacją Projektu Funduszu Spójności


Budynek przy ul. Kościuszki 34

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 22 755 62 40
• sporządzanie i wydawanie odpisów aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu

Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych
naczelnik wydziału tel. 22 463 46 49
e-mail: magdalena.okrasa@grodzisk.pl
• sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Wydziału

Samodzielne stanowisko ds. Utrzymania Jakości
ul. T. Kościuszki 34
e-mail: ewa.stepien@grodzisk.pl
tel. 22 463 46 37
• utrzymanie systemu zarządzania jakością ISO
• współpraca z organizacjami pozarządowymi

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
ul. T. Kościuszki 34
tel.  22 463 46 53
e-mail: barbara.kiliszek@grodzisk.pl
• kontrola wewnętrzna Urzędu Miejskiego i jednostek podległych


Budynek przy ul. Kościuszki 41

Wydział Promocji / Infocentrum
Naczelnik Wydziału - tel. 22 463-46-16
e-mail: aneta.caban@grodzisk.pl
• sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Wydziału
• sprawy związane z promocją gminy

Infocentrum
tel. 22 755 71 22
tel./fax 22 463 46 05
e-mail: infocentrum@grodzisk.pl
• oferty pracy dla mieszkańców gminy Grodzisk Maz,
• udzielanie informacji dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych
• udostępnianie informacji na temat gminy
• udostępnianie informacji publicznej na stronie www.grodzisk.pl

Straż Miejska
tel. 986 (bezpłatny), 22 755 54 31
Referat Ruchu Drogowego -  22 463 46 25

Budynek Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 32 a

klatka C, II piętro, pokój nr 213

Wydział Zarządzania Drogami Gminnymi

tel. 22 755 20 06
e-mail: krzysztof.olkowski@grodzisk.pl
• bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gminnych
• zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego


Budynek OPS ul. Składowa 5
Samodzielne Stanowisko ds. Alimentacyjnych

tel.  22 498 97 66
• prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych


Jednostki Organizacyjne Gminy Grodzisk Mazowiecki

Obsługa Inwestycyjno-Techniczna Gminy

ul. T. Kościuszki 32a
http://www.bip-oit.grodzisk.pl

pokój nr 106 (klatka B, I piętro) – kierownik OIT
tel. 22 755 58 89
e-mail: stanislaw.olkowski@grodzisk.pl

• sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Jednostki
• udzielanie informacji dotyczących inwestycji na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki

pokój nr 104 (klatka B, I piętro)
tel./fax 22 755 79 89, tel.  22 463 46 24
pokój nr 102 (klatka B, I piętro)
tel. 22 463 46 42
pokój nr 107 (klatka B, I piętro)
tel. 22 463 46 41, 22 463 46 43
• organizacja i prowadzenie inwestycji gminnych
• przygotowanie i organizacja przetargów na wyłonienie wykonawców robót inwestycyjnych i remontowych

Biuro Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
ul. T. Kościuszki 32a, I piętro klatka A
http://bip-oswiata.grodzisk.pl
tel. 22 463 46 55 - dyrektor
e-mail: ewa.burzyk@grodzisk.pl

tel. 22 463 46 57
tel. 22 463 46 56
tel. 22 463 46 58
• koordynacja działalności publicznych placówek oświatowych
• przyznawanie stypendium/zasiłku szkolnego
• ewidencja niepublicznych placówek oświatowych

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 33
http://www.bip-ops.grodzisk.pl
http://www.opsgrodzisk.pl/
tel.  22 755 51 11, 22 755 58 69
e-mail: ops@grodzisk.pl
• przyznawanie zasiłków okresowych i stałych
• przyznawanie pomocy na żywność i obiady w szkole
• przyznawanie pomocy w formie usług opiekuńczych
• kierowanie do domu pomocy społecznej
• przyzwanie dodatków mieszkaniowych

Dział Świadczeń Rodzinnych OPS
• ul. Składowa 5
• tel.  22 498 97 66
• przyznawanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego
• przyznawanie dodatków z tytułu urlopu wychowawczego
• przyznawanie zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych
• przyznawanie dodatków z tytułu urodzenia dziecka
• przyznawanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe”
• przyznawanie zaliczek administracyjnych

Ośrodek Kultury
ul. Spółdzielcza 9
tel.22 734-79-00, fax. 22 734-79-01
http://centrumkultury.eu/
e-mail: grodzisk@centrumkultury.eu
• organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych
• organizacja zajęć artystycznych, edukacyjnych i rozrywkowych
• koordynacja działalności kina, Radia „Bogoria”, Gazety „Bogoria” oraz Centrum edukacyjno-kulturalnego „Radogoszcz”

Biblioteka Publiczna
ul. Spółdzielcza 9
http://www.biblioteka-grodzisk.pl
e-mail: d.olejnik@biblioteka-grodzisk.pl
tel. 22 734 79 03, tel./fax 22 734 79 08
• udostępnianie księgozbioru i prasy Mieszkańcom

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Montwiłła 41
http://www.grodzisksport.pl
e-mail: osir@grodzisksport.com.pl
tel. 22 755 69 51, 22 724 11 88
• zarządzanie gminnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi (Hala Sportowa, Pływalnia „Wodnik 2000”, Korty Tenisowe, Stadion Piłkarski)
• organizacja imprez sportowych
• koordynacja działalności klubów sportowych

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sportowa 29
tel. 22 755 51 97
e-mail: sekretariat@zgkgrodzisk.pl
http://bip-zgk.grodzisk.pl/
• świadczenie usług wywozu nieczystości stałych i płynnych
• utrzymanie czystości gminnych dróg i placów
• prowadzenie targowiska miejskiego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Sportowa 29
tel. 22 755 52 31, fax 22 755 68 12
e-mail: biuro@zgmgrodzisk.pl
http://bip-zgm.grodzisk.pl/
• sprawowanie zarządu nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi
• zaopatrzenie w energię cieplną budynków komunalnych


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.10:00 - 19:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00

21.02.2017 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej rozwoju bazy sportowej w gminie Grodzisk Mazowiecki w celu zidentyfikowania potrzeb mieszkańców z zakresu sportu i rekreacji.
Ankieta: https://goo.gl/forms/ElhrgUjPCCU0BOSJ2

Pogoda w Grodzisku:

Wszystkie galerie