Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Mazowieckim działa w oparciu o przepisy  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 273/2013 Burmistrza Grodzisku Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2013 roku, w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołanej Zarządzeniem nr 303/2006 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 07 czerwca 2006 r.

Gminna  Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

  • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą nr 649/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
  • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Grodziska Mazowieckiego;
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
  • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób                  uzależnionych od alkoholu;
  • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 875) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r. poz. 1390).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Mazowieckim ma swoją siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 11-Listopada 33, pokój nr 8 (wejście od ul. Kowalskiej). Kontakt codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 z głównym specjalistą ds. uzależnień, członkiem GKA – Iwoną Chorek oraz w czasie dyżurów członków Gminnej Komisji (tel. 22 298 51 31 i 720 909 218). Dyżury członków Gminnej Komisji - w każdy poniedziałek i czwartek w  godz. 16.00 - 18.00.

sporządził Przewodniczący Gminnej Komisji

Kontakt
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Mazowieckim
ma swoją siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 11-Listopada 33, pokój nr 8 (wejście od ul. Kowalskiej). Kontakt codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 z głównym specjalistą ds. uzależnień, członkiem GKA – Iwoną Chorek oraz w czasie dyżurów członków Gminnej Komisji (tel. 22 298 51 31 lub 720 909 218). Dyżury członków Gminnej Komisji - w każdy poniedziałek i czwartek w  godz. 16.00 - 18.00.


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

17.12.2017 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosy: 530 (68.92%)

Nie

głosy: 159 (20.68%)

Nie wiem

głosy: 80 (10.40%)

Wszystkie galerie