Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Kodeks etyki

KODEKS ETYKI
pracowników Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim


PREAMBUŁA

Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miejskiego.

ZASADY OGÓLNE
Artykuł 1

1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników Urzędu w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.

2. Zasady określone w niniejszym Kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników Urzędu, posiadających status pracownika samorządowego, o których mowa w art.1 ustawy z dnia22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych, zwanych dalej pracownikami.

3. Pracownicy traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą państwu i społeczności lokalnej.

4. Normy niniejszego Kodeksu naruszają pracownicy, którzy wskutek postępowania zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.

ZASADY POSTĘPOWANIA
Artykuł 2

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.

W szczególności pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim powinni przestrzegać i działać zgodnie z zasadami:

- praworządności,
- bezstronności i bezinteresowności,
- obiektywizmu,
- uczciwości i rzetelności,
- odpowiedzialności,
- jawności,
- dbałości o dobre imię Urzędu i pracowników samorządowych,
- godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
- uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

WYKONYWANIE ZADAŃ
Artykuł 3

1. Służba publiczna wymaga od pracowników Urzędu Miejskiego poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.

2. Pracownicy Urzędu Miejskiego pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem. Podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.

Artykuł 4

1. Pracownicy działają bezstronnie i bezinteresownie.

2. Pracownicy nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

3. Pracownicy nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.

4. Pracownicy nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.

5. Pracownicy nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania.

6. Pracownicy nie czerpią korzyścią materialnych ani osobistych z tytułu sprawowanego urzędu, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.

Artykuł 5

1. Pracownicy nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.

2. Pracownicy korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów.

Artykuł 6

1. Pracownicy wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.

2. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

Artykuł 7

1. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania nie unikając trudnych rozstrzygnięć.

2. Pracownicy ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji odpowiednim instytucjom lub organom.

Artykuł 8

1. Pracownicy udostępniają obywatelom żądane informacje i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawach.

2. Pracownicy nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych.

Artykuł 9

1. Pracownicy są lojalni wobec Urzędu Miejskiego i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania poleceń służbowych.

2. Pracownicy udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości działań.

Artykuł 10

1. W kontaktach z obywatelami pracownicy zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.

2. Pracownicy dbają o dobre stosunki międzyludzkie , przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej w miejscu pracy i poza nim.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA
Artykuł 11

Pracownicy za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 12


Burmistrz gminy Grodzisk Mazowiecki upowszechnia zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych mu pracowników, wspólnoty samorządowej oraz mediów celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

17.12.2017 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosy: 530 (68.92%)

Nie

głosy: 159 (20.68%)

Nie wiem

głosy: 80 (10.40%)

Wszystkie galerie