Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

8marca2017
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego w Obsłudze Inwestycyjno-Technicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego w Obsłudze Inwestycyjno-Technicznej

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Obsługi Inwestycyjno-Technicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza otwarty konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

w Obsłudze Inwestycyjno-Technicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki 1 etat


1.Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Minimum 5- letni staż pracy w zakresie kierowania robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • Uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi, preferowane w branży budowlano – konstrukcyjnej,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.  902);

 

2.Wymagania dodatkowe :

 • Przynajmniej 2 lata doświadczenia w pracy w jednostkach administracji samorządowej
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo Budowlane oraz Prawo Zamówień Publicznych,
  • Znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego, jego realizacją, rozliczeniem oraz odbiorem robót inwestycyjnych i remontowych,
  • Bardzo dobra organizacja pracy,
  • Umiejętność pracy w stresie, pod presją czasu w zespole.
  • Pożądane kompetencje: samodzielność, sumienność, myślenie analityczne, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Znajomość języka angielskiego mile widziana.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 • Zadania inspektora nadzoru w rozumieniu prawa budowlanego,
 • Przygotowanie i koordynacja inwestycji,
 • Zadania przedstawiciela inwestora na budowie.

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • C.V. z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i  zajmowane stanowiska    pracy),
 • kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy i wymagane doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty rekrutacyjne tj. list motywacyjny i CV muszą być podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych   ( Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902 j.t.)”

5. Warunki pracy:

 • usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielopiętrowy, schody, bez windy;
 • praca na stanowisku obok pracy biurowej obejmuje okresowe prace w terenie w różnych warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku, związana z realizacją prowadzonych inwestycji;
 • praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami oraz udzielanie informacji i wyjaśnień,
 • praca przy obsłudze komputera powyżej czterech godzin dziennie,
 • załatwianie spraw w ramach delegacji służbowych w innych urzędach i instytucjach w związku z obsługą procesu inwestycyjnego własnym samochodem wykorzystywanym do celów służbowy.

 

6. Planowane zatrudnienie:

Od kwietnia 2017 r., w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony.

Jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie

skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

 

 1. 7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Obsłudze Inwestycyjno – Technicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

 1. 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach osobiście w punkcie Informacji Urzędu (Sala Obsługi Mieszkańców) lub pocztą na adres :

Urząd Miejski w Grodzisku Maz.

ul. Kościuszki 32 A

05-825 Grodzisk Maz.,

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: „Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego w OIT”, w terminie do dnia 22 marca 2017 r.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.grodzisk.pl oraz www.bip-oit.grodzisk.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu i OIT w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32 A .

 

 1. 9. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest złożyć:
 • oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność oryginałem kserokopie świadectw  pracy, zaświadczeń, o których mowa w pkt.4,
 • zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku, którego nabór dotyczy.

 

 

 

Kierownik Obsługi Inwestycyjno – Technicznej

Gminy Grodzisk Mazowiecki

 

/-/

Stanisław Olkowski


Kwestionariusz dla ubiegającego się o zatrudnienie.doc


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

23.10.2017 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosuj głosy: 59 (66.29%)

Nie

głosuj głosy: 21 (23.60%)

Nie wiem

głosuj głosy: 9 (10.11%)

Wszystkie galerie