Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Podatki i opłaty lokalne

Szanowni Państwo, nie trzeba odwiedzać Urzędu Miejskiego, aby opłacić podatek oraz opłatę skarbową. Mogą Państwo dokonać tego wpłacając należność na konto wskazane na decyzji podatkowej lub na konto:
Banku Pekao S.A. 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

PODATEK ROLNY

1.Ustawa z dnia15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892)

2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018. (M. P. z 2017 r. poz. 958), obniża się z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt, jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2017 rok.

Uchwała nr 609/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2018 rok


Druki podatkowe:
DR-1 deklaracja na podatek rolny
IR-1  informacja w sprawie podatku rolnego
ZR-1a załącznik - dane dotyczące przedmiotu opodatkowania

ZR-1b załącznik - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym


PODATEK LEŚNY
podstawa:

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892),
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963).

Stawka podatku leśnego wynosi 43,3532  zł za 1 ha lasu (równoważnik 0,220 m3 drewna)

 

Druki podatkowe:
DL-1 deklaracja na podatek lesny
IL-1 informacja w sprawach podatku lesnego
ZL-1a załącznik - dane dotyczące przedmiotu opodatkowania
ZL-1b załącznik -  dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
podstawa:

- art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875) oraz art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1785) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (MP. z 2017 r., poz. 800)

- UCHWAŁA NR 607/2017 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynacymi jezior
i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:-wolnostojących budynków gospodarczych i garaży, wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie potrzeb własnych podatnika związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, do  15 m2 włącznie – 0,77 od 1 m2 powierzchni użytkowej, powyżej 15 m2 – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,- miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, usytułowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwała nr 607/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok


Druki podatkowe:
DN-1  Deklaracja na podatek od nieruchomosci
IPN- 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
ZN-1a  Załącznik -  dane dotyczące przedmiotu opodatkowania
ZN-1b Załącznik -  dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
podstawa:
- art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1785) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (MP. z 2017 r., poz. 800), oraz
obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 16 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2018 r. (MP. z 2017 r., poz. 941)

Uchwała

 

Stawki podatku od środków transportu wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 84,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 108,00 zł,
c) powyżej 9 t i poniżej 12 ton - 120,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, i rodzaju zawieszenia według stawek
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 156,00 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w
załączniku nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 192,00 zł.,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 240,00 zł,
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r.
Poz. 9387
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 444,00 zł.

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.

Zalacznik do deklaracji DT-1.pdf

 

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

Ceny wody i ścieków na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, obowiązujące  od 1 kwietnia 2016 r.

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że
Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim Uchwałą nr 312/2016  z dnia 24 lutego 2016 roku zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Poniżej przedstawiamy obowiązujące taryfy:

 1. Taryfa za 1 m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

 

 

OPIS

Cena netto

Cena brutto przy 8% VAT

Jednostka miary

Grupa 1

Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno-bytowe)

3,64

3,93

zł/m3

Grupa 2

Jednostki użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy pobierający wodę na cele socjalno – bytowe), woda pobrana ze zdrojów ulicznych oraz woda na cele przeciwpożarowe.

3,64

3,93

zł/m3

Grupa 3

Odbiorcy wody na cele produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

3,67

3,96

zł/m3

Grupa 4

Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne niż produkcja, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

3,70

4,00

zł/m3

 

Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi na trzy różne poziomy opłat środowiskowych
w zależności od celu, na który pobierana jest woda.

 

 1. Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej:

 

 

OPIS

Cena netto

Cena brutto przy 8% VAT

Jednostka miary

Grupa 1

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki socjalno – bytowe odpowiadające charakterystyce określonej w tabeli 1.

6,23

6,73

zł/m3

Grupa 2

Zakłady użyteczności publicznej, zakłady usługowe i produkcyjne odprowadzające ścieki socjalno –bytowe o charakterystyce określonej w tabeli 1.

6,23

6,73

zł/m3

Grupa 3

Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1.

6,73

7,27

zł/m3

Grupa 4

Zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, odprowadzające ścieki o charakterystyce określonej w tabeli 1.

7,38

7,97

zł/m3

 


Tabela 1: Dopuszczalne stężenia w ściekach pochodzących od poszczególnych grup taryfowych

Jednocześnie informujemy, że uruchomiono bezpłatny telefon pod który można zgłaszać awarie wodociągowo-kanalizacyjne 994


STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 594/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia  26 czerwca 2013 r. została ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obecnie jest to 9,80 zł od osoby miesięcznie za selektywna zbiórkę odpadów oraz 17 zł w przypadku osób nie segregujących.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy wpłacać:

 • na rachunek bankowy:
  Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Nr rach: 49 1240 1037 1111 0010 5107 9773,
 • w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Sportowa 29,
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32 a
 • na Targowisku Miejskim w lokalu nr 7, w środy i soboty od 7.00 do 14.00

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać miesięcznie bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

PRZYKŁAD:
OPŁATA ZA LIPIEC – PŁATNOŚĆ DO 15 SIERPNIA,
OPŁATA ZA SIERPIEŃ – PŁATNOŚĆ DO 15 WRZEŚNIA

UWAGA!
Dla rodzin wielodzietnych (posiadających kartę Dużej Rodziny 3+ lub 4+) została przewidziana ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 25% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci
 • 50% zniżki w przypadku  rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci.

Niższą opłatę będzie można wpłacać po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 570/2013 z dnia 26.06.2013 r.

Rodziny posiadające kartę Dużej Rodziny 3+ lub 4+ o przysługującej im uldze zostaną indywidualnie powiadomione.


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

18.01.2018 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosy: 530 (68.92%)

Nie

głosy: 159 (20.68%)

Nie wiem

głosy: 80 (10.40%)

Wszystkie galerie