Gmina Grodzisk Mazowiecki - Tu przyszłość jest dziś

Rodzina 500+

RODZINA 500+ JUŻ OD 1 KWIETNIA

Od 1 kwietnia na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w specjalnych 17 punktach, będzie można pobrać i złożyć wnioski na świadczenie 500+. O szczegółach informujemy poniżej – zapraszamy do lektury.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ŚWIADCZENIE?

Od 1 kwietnia 2016 roku rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będą mogli otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymają także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. O wypłatę świadczenia wychowawczego może ubiegać się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka.

OD KIEDY I GDZIE MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIA?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku w punktach:

 • DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – UL. SKŁADOWA 5
 • URZĄD MIEJSKI NA SALI OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW – UL. KOŚCIUSZKI 32 A
 • INFOCENTRUM – UL. KOŚCIUSZKI 41

DODATKOWO W OKRESIE OD 1 DO 15 KWIETNIA MOŻNA POBRAĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSKI NA TERENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I PRZEDSZKOLI:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 – UL. KILIŃSKIEGO 8B
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 – UL. WESTFALA 3
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 – UL. ZIELONY RYNEK 2
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 – UL. SPORTOWA 31
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W ADAMOWIŹNIE – UL. OSOWIECKA 33
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W IZDEBNIE KOŚCIELNYM – UL. KS. OZIĘBŁOWSKIEGO 9
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻENICACH – UL. MARYLSKIEGO 3
 • GIMNAZJUM NR 1 – UL. ZIELONY RYNEK 2
 • GIMNAZJUM NR 2 – UL. WESTFALA 3
 • GIMNAZJUM NR 3 – UL. LECHA ZONDKA 3
 • PRZEDSZKOLE NR 1 – UL. LECHA ZONDKA 5
 • PRZEDSZKOLE NR 4 – UL. GÓRNA 12
 • PRZEDSZKOLE NR 5 – UL. ZIELONY RYNEK 2
 • PRZEDSZKOLE NR 7 – UL. KOPERNIKA 15

WYPEŁNIONE DRUKI MOŻNA WYSŁAĆ POCZTĄ NA ADRES:  DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH –
UL. SKŁADOWA 5, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

Wnioskodawcy mają 3 miesiące na złożenie wniosku bez ryzyka utraty prawa do wypłaty świadczeń
za kwiecień, maj i czerwiec.

Osoby, które złożą wnioski w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca otrzymają świadczenia
z wyrównaniem od 1 kwietnia.

Osoby, które złożą wniosek po 1 lipca będą miały prawo do świadczenia począwszy od miesiąca
w którym złożony zostanie wniosek.

Druki wniosków do pobrania znajdują się na dole strony.

WSKAZÓWKI DLA WNIOSKODAWCÓW

Bardzo ważnym jest, aby dokładnie zapoznać się z formularzem wniosku, również z zawartymi w nim pouczeniami, wypełnić wszystkie niezbędne pola formularzy oraz złożyć podpisy pod wszystkimi wypełnionymi częściami wniosku oraz pod pouczeniami. W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku lub załącznikach organ będzie wzywał do ich uzupełnienia.

Osoby, które nie ubiegają się o świadczenie na pierwsze dziecko, a jedynie na drugie i kolejne dzieci, nie wypełniają we wniosku danych dotyczących dochodów członków rodziny ani nie składają oświadczeń i dokumentów w tym zakresie (nie wypełniają załączników do wniosku).

Poza wypełnionym wnioskiem w zależności od okoliczności sprawy i sytuacji osoby ubiegającej się
o świadczenie wychowawcze, do wniosku należy załączyć:

1) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (jeśli takowe się toczy),

2) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację (dotyczy osób w separacji
i rozwiedzionych),

3) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (jeśli dziecko
ma ustanowionego opiekuna prawnego),

4) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

Osoby, które ubiegają się o świadczenie na pierwsze bądź jedyne dziecko poza wnioskiem składają także dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego przez członków rodziny dochodu za 2014 rok.

Kwoty świadczenia wychowawczego nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa
do świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacza to: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) w przypadku ubiegania się
o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko nie uwzględnia w składzie rodziny drugiego rodzica dziecka/dzieci oraz nie podaje danych o dochodzie drugiego rodzica.

INNE INFORMACJE PRAKTYCZNE

Prosimy o podawanie we wniosku numeru telefonu, co ułatwi i przyspieszy kontakt z wnioskodawcami.

Osoby, które nie posiadają rachunku bankowego zachęcamy do jego założenia. Wypłata środków przelewem jest optymalną formą zarówno dla świadczeniobiorcy jak i podmiotu wypłacającego świadczenie. Ze świadczenia wychowawczego nie może być prowadzona egzekucja innych zobowiązań np. przez komornika lub urząd skarbowy.

Wnioski będzie można składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć drogą elektroniczną.
Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych
przy ul. Składowej 5 w Grodzisku Mazowieckim.

Infolinia ogólnopolska w sprawie programu: 22 529 06 68

Numery telefonów do Działu Świadczeń Rodzinnych: 22 498 97 66, 22 755 72 56

AKTY PRAWNE I PORADNIKI

DRUKI


Urząd Miejski

Kalendarz imprez

Pytania do Burmistrza

Sonda

Galerie Zdjęć

Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

(22) 755-55-34
(22) 755-20-16
tel:

(22) 755-53-27
fax:

urzad@grodzisk.pl e-mail:

Godziny otwarcia

pn.9:00 - 18:00
wt. śr. czw. 8:00 - 16:00
pt. 8:00 - 15:00


Godziny otwarcia kasy:

pn.9:00 - 17:00
wt. śr. czw. 8:00 - 15:00
pt. 8:00 - 14:00

18.02.2018 Dziś:

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących naszej Gminy

Skrzynka interwencyjna

Czy podoba się Państwu Centrum Informacji Turystycznej – Poczekalnia PKP po zmianie aranżacji?

Tak

głosy: 530 (68.92%)

Nie

głosy: 159 (20.68%)

Nie wiem

głosy: 80 (10.40%)

Wszystkie galerie